Ruční rozbrušovací pily

Představte si jednu z nejlepších rozbrušovacích pil - a pak si ji představte ještě lepší.


Vybírejte zde

Diamantové nástroje

Jsme experti na diamantové nástroje - takže vy jimi být nemusíte.


Vybírejte zde

Jádrové vrtání

Díky nám je jádrové vrtání efektivnější.


Vybírejte zde
REKLAMAČNÍ ŘÁD

specializovaného internetového obchodu pro profesionály provozované na internetové adrese www.diamantem.czkterý provozuje společnost Jádrové vrtání Poděbrady s.r.o., Průběžná 143 Přední Lhota, 290 01 Poděbrady, IČ: 05577039, DIČ: CZ05577039, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 266222 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.diamantem.cz,  (dále jen „prodávající“). Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen „zboží“ či „výrobek“) v internetovém obchodě (e-shopu

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy zákonů České republiky.

3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 

II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví buď v době 2 let ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti  za vady“). Záruka se také vztahuje na zboží, ke kterému je vydáváno potvrzení o odpovědnosti výrobce s jinou dobou odpovědnosti za vady, a to za podmínek uvedených v takovémto potvrzení o odpovědnosti a zároveň za podmínek tohoto prohlášení o odpovědnosti. Pokud výrobce poskytuje na výrobek delší dobu odpovědnosti za vady, než je výše uvedeno, platí tato delší doba odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely je záruční doba vždy 2 roky a práva z vadného plnění se řídí níže uvedeným Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na výrobky s vyznačenou dobou k použití (např. výrobky zuživatelné) se poskytuje záruka v délce doby k použití vyznačené na výrobku.

2. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.

3. Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

4. Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.

5. Kupující je povinen zkontrolovat technický stav výrobku a stav provozních náplní před každým použitím výrobku. V případě elektrických spotřebičů je povinen použít napájecí napětí, které odpovídá štítkovým hodnotám elektrického spotřebiče (výrobku).

6. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.

7. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.

8. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

9. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, pokud není na potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, lze však s prodávajícím dohodnout zajištění jeho smluvního dopravce.

10. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

11. Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou v elektrické síti).

12. Záruku dle tohoto prohlášení nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě záruky dle těchto podmínek a reklamačního řádu se nejedná o záruku za jakost výrobku.

13. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho součástek.

14. Běžným opotřebením výrobku nebo jeho součástek se rozumí opotřebení zejména vrtáků, kotoučů, lan, akumulátorů a všeho podobného spotřebního materiálu, který se používáním přiměřeně opotřebovává.

15. Pokud dojde v době trvání záruky k výměně součástky nebo výměně celého výrobku za výrobek nový, bude se na tuto vyměněnou součástku nebo na nový výrobek vztahovat nová dvouletá záruka. Pokud byla při prodeji výrobku poskytnutá prodloužená záruka a její zbývající část je v době uplatnění reklamace delší než nová dvouletá záruka, dále plyne zbytek této prodloužené záruky. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely se na vyměněnou součástku nebo nový výrobek vztahuje vždy záruka 2 roky.

16. Toto prohlášení o odpovědnosti a reklamační řád se vztahují i na samostatný prodej jednotlivých součástek, přičemž v takovém případě záruční doba činí 2 roky. Za součástku se považuje zejména vyměnitelná část výrobku, která plní svou funkci až po zabudování do výrobku.

17. V případě zahájení reklamačního řízení po uplynutí dvou let záruční doby rozhodne o způsobu vyřízení reklamace prodávající.

18. Nároky z práv z vadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek.

19. Použitím pro podnikatelské účely se rozumí výdělečné používání výrobku za účelem dosažení zisku.

20. Jinými obchodními účely se rozumí používání výrobku kupujícím způsobem, který výrazně namáhá výrobek. Například užití způsobem obdobným užívání výrobku při výkonu podnikatelské činnosti. Důvodem užívání výrobku k jiným obchodním účelům nemusí být dosažení zisku.

21. Tímto prohlášením o odpovědnosti a reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.


III. REKLAMACE

1. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též příslušné dokumenty (v případě kupní smlouvy stvrzené potvrzení o odpovědnosti případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu).

2. Reklamaci lze uplatnit na e-mailové adrese info@diamantem.cz, nebo vancura@diamantem.cz.

3. V případě poškození doručované zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo poštou na adresu prodávajícího. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje-li to povaha výrobku. Po předchozí dohodě, lze dohodnout použití smluvního dopravce prodávajícího.

3. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na výrobku, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

4. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

5. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího či přepravce v místě určení.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud by jakékoliv ustanovení tohoto reklamačního řádu, nebo ustanovení Obchodních podmínek, jejichž nedílnou součástí tento reklamační řád je, nekorespondovalo, nebo by odporovalo kterémukoliv zákonnému ustanovení, které je součástí právního řádu České republiky, platí vždy nadřazeně zákonné ustanovení.

 

S E R V I S

V případě potřeby servisu výrobků zakoupených v e-shopu www.diamantem.cz na telefonickou, nebo e-mailovou žádost zajistíme opravu, nebo provedení údržby na těchto strojích, nebo nástrojích.

  

 

Můžete pokračovat do jedné z hlavních kategorii: 

Diamantové nástrojeRuční rozbrušovací pilyJádrové vrtáníŘezání spárŘezání stěn

Pily na zdivo a dlaždicePříprava a úprava povrchůOchranné pomůckyDálkově řízená demoliceŘezání diamantovým lanem

  

Klikni pro přechod přímo na hlavní stranu