Ruční rozbrušovací pily

Představte si jednu z nejlepších rozbrušovacích pil - a pak si ji představte ještě lepší.


Vybírejte zde

Diamantové nástroje

Jsme experti na diamantové nástroje - takže vy jimi být nemusíte.


Vybírejte zde

Jádrové vrtání

Díky nám je jádrové vrtání efektivnější.


Vybírejte zde 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO NÁKUP ZBOŽÍ V ELEKTRONICKÉM OBCHODU PRO PROFESIONÁLY www.diamatem.cz

jehož provozovatelem je Jádrové vrtání Poděbrady s.r.o., Mezi zahradami 469, 250 64 Hovorčovice, IČ: 05577039, DIČ: CZ05577039, zapsaná v obchodním rejstříku pdo spisovou značkou C 266222 vedenou u Městského soudu v Praze e-mail: vancura@diamantem.cz, tel. 777242564, dale jen „prodávající” vydává s účinností od 1.1.2017 tyto Obchodní podmínky.

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v elektronickém obchodě, dále jen „e-shop“, prodávajícího a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“)

 2. Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem e-shopu prodávajícího.

 3. Podnikatelem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele.

 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.diamantem.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání potvrzení „Přijetí ke zpracování“, které je zasíláno prodávajícím automaticky na e-mail kupujícího a zároveň je uloženo v databázi prodávajícího.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru kupujícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či přepravce po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.

 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

 5. Kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodejcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto prodejci.

 

III. Doprava a platba

Zboží zakoupené na www.diamantem.cz zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti (PPL CZ, Geis, apod.)

Dokumenty k zakoupenému zboží a faktura jsou zasílány společně se zakoupeným zbožím, nebo odděleně v samostatné zásilce, případně elektronicky e-mailem. V případě zaslání faktury e-mailem splňuje faktura veškeré zákonné požadavky a lze ji po jejím vytištění použít v účetnictví.

Pokud není dohodnuto jinak, e-shop www.diamantem.cz poskytuje k zakoupenému zboží DOPRAVU ZDARMA.

Zakoupené zboží lze zaplatit převodem na účet vedený u Raiffeisenbank číslo 1616161624/5500, nebo na dobírku při převzetí zásilky od dopravce. Registrovaným zákazníkům, kteří pravidelně odebírají zboží a mají dobrou platební historii lze po předchozí domluvě umožnit platbu na fakturu se splatností.

 

IV. Odesílání zboží

Není-li v popisu objednaného zboží uvedeno jinak, nebo pokud se kupující a prodávající nedohodnou na expediční lhůtě jiné, je veškeré zboží odesíláno:

Do 2 pracovních dnů v případě, že je zboží skladem na skladě v ČR, nebo

do 10 pracovních dnů v případě, že je zboží skladem na centrálním skladu ve Švédsku.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém úmyslu odstoupit od smlouvy prodávajícího informoval, a to buď telefonicky na tel.: 777242564, nebo e-mailem na vancura@diamantem.cz

3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen úmysl kupujícího odstoupit od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH převodem na bankovní účet vedený v ČR, který si kupující sám určí. Předpokladem k vrácení zaplacení kupní ceny je skutečnost, že kupující prodávajícímu zakoupené zboží vrátil.

4. V případě odstoupení od smlouvy kupující vrátí prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní, anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

5. Náklady na dopravu od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující. V případě zájmu ze strany kupujícího je prodávající ochoten zajistit k přepravě vraceného zboží svého smluvního dopravce, pokud náklady na doručení uhradí kupující.

 

VI. Reklamace

Reklamace vyřizujeme podle pravidel uvedených v Reklamačním řádu, který je v souladu s právním řádem ČR a je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Reklamační řád naleznete v sekci Servis a reklamace.

 

VII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv s prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu (e-shopu).

2. Kupující souhlasí, aby prodávající tyto údaje v rámci svých činností, zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího nebude předávat nikomu dalšímu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH), uvedenou v katalogu internetového obchodu prodávajícího Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby a omyly způsobené lidským faktorem, nebo technickou chybou. V případě, že se prodávající dozví o chybě v popisu, nebo v uvedené ceně zboží, předem na to upozorní kupujícího.

4. Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno, nebo který si určí.

5. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

6. Bylo-li by jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek v rozporu se zákonným ustanovením některého z platných a účinných zákonů ČR, platí vždy nadřazeně zákonné ustanovení.

 

Můžete pokračovat do jedné z hlavních kategorii: 

 

Diamantové nástrojeRuční rozbrušovací pilyJádrové vrtáníŘezání spárŘezání stěn

 Pily na zdivo a dlaždicePříprava a úprava povrchůOchranné pomůckyDálkově řízená demoliceŘezání diamantovým lanem

   

 

Klikni pro přechod přímo na hlavní stranu

 


Všechny důležité informace o e-shopu www.diamantem.cz se dozvíte v rubrice "O nás".  V případě potřeby nás můžete kontaktovat přes "Kontaktní formulář", který stejně jako naše kontaktní údaje naleznete v oddílu "Kontakt". Kdykoliv nám můžete přes tento kontaktní formulář poslat dotaz. Odpovědi na nejčastnější dotazy uvádíme v oddílu FAQ. Zákonnou povinnost zveřejňovat "Obchodní podmínky" plníme v příslušném oddíle, který naleznete jak v hlavičce, tak v patičkových odkazech. Návod jak provést nákup na e-shopu je uveden v rubrice "Jak nakupovat". V hlavičce naleznete rovněž návod jak postupovat v případě potřeby "reklamace", nebo "servisu". Na hlavní straně rovněž zveřejňujeme pravidelné prodejní akce.